Pracovné činnosti

1. Zabezpečenie výberu pacientok, komunikácia s nimi (podľa požiadaviek etickej komisie), odber materiálu

Zodpovedné osoby: Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ CSc, Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

Nábor pacientok (cca 200) prebieha počas pravidelných lekárskych prehliadok, pacientka je riadne informovaná o povahe a význame projektu ako aj o (ne)rizikách jej účasti na projekte. Etické aspekty boli evaluované lokálnou etickou komisiou. Pacientka má k dispozícii text „Informácia pre pacienta“ a „Informovaný súhlas pacienta“. Zároveň lekár vyplnení „Formulár s relevantnými informáciami o pacientovi“. Vzorky sa pripravújú z popôrodných placent zdravých žien a z placent žien s príznakmi preeklampsie (rôzne štádiá a komplikácie), po prirodzenom alebo umelom oplodnení. Vzorky sú transportované v príslušných roztokoch a následne poskytnuté na histologickú, imunolokalizačnú, genetickú a proteomickú analýzu. Anonymné údaje z „Formulára s relevantnými informáciami o pacientovi“ sú poskytnuté pre potreby vyhodnotenia, štatistického spracovania a interpretácie výsledkov analýz. Výsledkom je zber klinicky charakterizovaných vzoriek potrebných pre ďalšie pracovné balíky.

2. Histologická charakterizácia analyzovaných tkanív, imunolokalizácia syncytínu 1 vo vzorkách preeklamptických a fyziologicky normálnych

Zodpovedné osoby: Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc, MUDr. Katarína Letkovská, PhD.

Vzorky odobraté z tkaniva placenty fixujeme vo formalíne (v tom sú už transportované) a zalievame do parafínových bločkov. Z nich sú štandardným postupom vyhotovené preparáty farbené hematoxylínom a eozínom, ktoré hodnotíme pomocou svetelného mikroskopu. Selektované vzorky sú spracované metódou imunoflorescencie a expresiu syncytínu 1 hodnotíme pomocou fluorescenčného mikroskopu. Sledujeme prípadné rozdiely v expresii syncytínu 1 v placentárnom tkanive zdravých a preeklamptických pacientok.

3. Genomika a proteomika

Zodpovedné osoby: Doc. Ing. Helena Gbelcová, Ph.D, Mgr. Petra Priščáková, PhD.

Vzorky odobraté z tkaniva placenty prenášame v príslušnom tlmivom roztoku. Genetickú variabilitu regulačného regiónu ERVW-1 sledujeme metódou priameho sekvenovania. Expresiu divokého typu génu ERVW-1 a génu ERVW-1 s výskytom DNA variantu porovnáme metódami real-time PCR (detekcia množstva mRNA), a Western blot (stanovenie množstva proteínového produktu génu ERVW-1 - syncytínu-1). Tieto metódy používame na určenie vplyvu daného DNA variantu na zmeny v množstve syncytínu-1, ktorého abnormálne množstvá sú u žien s preeklampsiou opisované. Pri real-time PCR používame špecifické TaqMan próby. Pri western blot analýze používame protilátky voči obom podjednotkám syncytínu-1.

4. Štatistické spracovanie, vyhodnotenie, interpretácia a diseminácia výsledkov

Zodpovedné osoby: RNDr. Katarína Sušienková, PhD.

Na základe vybraných parametrov anamnézy žien zapojených do projektu ich triedime do kategórií, v rámci a medzi ktorými hľadáme adekvátne genetické markery. Získané výsledky vyhodnocujeme pomocou štatistických metód s cieľom potvrdiť diagnostickú významnosť identifikovaných DNA variantov a dopad na expresiu génu ERVW-1 ako aj na závažnosť priebehu ochorenia.

5. Databáza

Varianty

VARIANT rs112171707 rs150596337 - rs555416193 rs149888808 - rs1238265137 rs192755521 rs4727276 rs569899772 rs990071845 rs944910258 rs911934432 rs187902619 rs191798317 rs144621394
LOKALIZÁCIA VZHĽADOM NA ERWV-1 c.-2378C>A c.-2372G>A c.-2349_-2350insA c.-2084C>T c.-2048G>A c.-1973A>T c.-1972G>T c.-1514T>C c.-1284G>C c.-1068C>T c.-667A>G c.-664A>G c.-644A>G c.-631T>C c.-628C>A c.-519C>T
GENOMICKÁ LOKALIZÁCIA 92479532 92479526 92479503 - 92479502 92479238 92479202 92479127 92479126 92478668 92478438 92478222 92477821 92477818 92477798 92477785 92477782 92477673
PORADOVÉ ČÍSLO PE / FN DIAGNÓZA POČET MUTÁCIÍ
1FN1homozyg.
2FNgestačná hypertenzia1heterozyg.
3FN0
4HDPE, HELLP0
5HDPE2heterozyg.heterozyg.
6FN2heterozyg.heterozyg.
7FN1heterozyg.
8FN1heterozyg.
9FN0
10HDPE2heteroyg.heterozyg.
11HDPE, HELLP1homozyg.
12FN0
13FN0
14HDPE0
15FN0
16HDgestačná hypertenzia1heterozyg.
17FN1heterozyg.
18FN1heterozyg.
19FN0
20HDPE0
21FN2heterozyg.heterozyg.
22HDIUGR1heterozyg.
23FN2heterozyg.hetrozyg.
24HDPE neskorá1heterozyg.
25FN1heterozyg.
26FN1heterozyg.
27FN0
28FN1homozyg.
29FN1heterozyg.
30FN1heterozyg.
31HDgetačná hypertenzia1heterozyg.
32FN0
33HDPE neskorá0
34FN0
35FN0
36FN0
37FN1heterozyg.
38HDPE, HELLP0
39FN0
40FN0
41FN0
42HD1heterozyg.
43HD0
44HD0
45HD1heterozyg.
46HD1heterozyg.
47HD0
48HD2heterozyg.heterozyg.
49HD1heterozyg.
50HD0
51HD0
52HD1homozyg.
53HD2heterozyg.heterozyg.
54HD0
55HD0
56HD1homozyg.
57HD0
58HD0
59HD1heterozyg.
60HD1heterozyg.
61HD1heterozyg.
62HD1heterozyg.
63HD0
64HD1heterozyg.
65HD2heterozyg.heterozyg.
66HD1heterozyg.
67HD1heterozyg.
68HD1heterozyg.
69HD1homozyg.
70HD0
71HD2heterozyg.heterozyg.
72HD1heterozyg.
73HD0
74HD1heterozyg.
75HD0
76HD2heterozyg.heterozyg.
77HD2heterozyg.heterozyg.
78HD0
79HD2heterozyg.heterozyg.
80HD1heterozyg.
81HD0
82HD0
83HD2heterozyg.heterozyg.
84HD0
85HD0
86HD1heterozyg.
87HD1heterozyg.
88HD1heterozyg.
89HD0
90HD1heterozyg.
91FN1heterozyg.
92FN0
93FN1heterozyg.
94FN1heterozyg.
95FN0
96FN1heterozyg.
97FN1heterozyg.
98FN1heterozyg.
99HDPE0
100HDPE1heterozyg.
101HDPE1heterozyg.
102FN0
103HDGestačná hypertenzia, HELLP0
104HDPE0
105HDPE1heterozyg.
106HDGestačná hypertenzia1heterozyg.
107FN1heterozyg.
108HDPE (gestačná hypertenzia, IUGR)1heterozyg.
109FN0
110FN0
111HDPE0
112HDPE0
113FN0
114FN0
115FN0
116FN1homozyg.
117FN1heterozyg.
118FN0
119FN0
120FN0
121FN0
122FN1heterozyg.
123FN0
124HDIUGR neskorá0
125FN0
126FN0
127FN0
128FN1homozyg.
129FN0
130FN1heterozyg.
131FN1heterozyg.
132FN1heterozyg.
133FN0
134FN1heterozyg.
135FN1heterozyg.
136FN0
137FN0
138FN1heterozyg.
139FN0
140FN1heterozyg.
141FN1heterozyg.
142FN0
143FN5homozyg.heterozyg.heterozyg.heterozyg.heterozyg.
144FN0
145FN1heterozyg.
146FN1heterozyg.
147FN0
148FN1heterozyg.
149FN1heterozyg.
150FN1heterozyg.
151FN1homozyg.
152HDPE neskorá0
153FN1heterozyg.
154FN0
155FN1heterozyg.
156FN1heterozyg.

Varianty vs QPCR

VARIANT rs112171707 rs150596337 - rs555416193 rs149888808 - rs1238265137 rs192755521 rs4727276 rs569899772 rs990071845 rs944910258 rs911934432 rs187902619 rs191798317 rs144621394 ERVW-1 ERV-FRD
LOKALIZÁCIA VZHĽADOM NA ERWV-1 c.-2378C>A c.-2372G>A c.-2349_-2350insA c.-2084C>T c.-2048G>A c.-1973A>T c.-1972G>T c.-1514T>C c.-1284G>C c.-1068C>T c.-667A>G c.-664A>G c.-644A>G c.-631T>C c.-628C>A c.-519C>T ΔCt (CtE1 - CtRP) ΔCt (CtE1 - CtYW) ΔCt (CtS2 - CtRP) ΔCt (CtS2 - CtYW)
GENOMICKÁ LOKALIZÁCIA 92479532 92479526 92479503 - 92479502 92479238 92479202 92479127 92479126 92478668 92478438 92478222 92477821 92477818 92477798 92477785 92477782 92477673 Δ Ct mean Δ Ct SD Δ Ct mean Δ Ct SD Δ Ct mean Δ Ct SD Δ Ct mean Δ Ct SD
PORADOVÉ ČÍSLO PE / FN DIAGNÓZA POČET MUTÁCIÍ
99HDPE01.41340.93770.66480.32674.54591.35043.94520.9177
100HDPE1heterozyg.1.21820.81470.54700.41874.11410.82563.44290.4777
101HDPE1heterozyg.0.15781.43870.45150.46074.64760.76034.94130.6329
102FN04.36300.99710.17130.37177.95940.83213.76780.3474
103HDGestačná hypertenzia, HELLP00.80591.25280.44660.23495.24981.70614.89050.9873
105HDPE1heterozyg.0.43740.9333-0.54881.30985.74950.89784.76340.6123
106HDGestačná hypertenzia1heterozyg.1.80040.67561.08430.34037.07540.55426.35930.4095
107FN1heterozyg.1.21490.89001.17360.67946.62190.74226.58050.6673
108HDPE (gestačná hypertenzia, IUGR)1heterozyg.2.01501.17001.10790.40187.41300.97416.50590.3949
109FN04.08691.14001.19640.94407.67190.70464.78140.1718
111HDPE00.44920.62740.16440.23146.71740.53116.43260.6552
112HDPE00.87640.60650.86770.15492.75930.61192.75060.2120
114FN01.37470.84360.58770.52587.31880.78616.53170.3868
115FN03.35680.85301.60600.55935.28321.13133.53240.3974
116FN1homozyg.2.50051.05241.95770.28153.92061.27563.37780.4341
117FN1heterozyg.3.32662.98042.11731.35547.06352.66845.85431.1802
118FN02.18020.86671.52170.28355.61850.65144.96000.2185
119FN04.00191.50690.82000.53757.65940.97874.47760.5071
120FN04.76570.92391.61430.52658.64860.79295.49720.5318
121FN03.78201.11051.41420.25808.19260.94835.82470.3440
122FN1heterozyg.3.51331.01030.69960.25968.17311.13595.35940.2436
123FN03.62710.39831.54180.24475.78650.70873.70120.3792
124HDIUGR neskorá03.07640.75740.17660.18327.26880.80604.36910.2884
125FN03.24271.12230.34700.93547.01361.03484.11790.8537
126FN03.63870.75060.41760.40447.14770.69363.92660.3267
127FN04.55772.36030.82951.12778.54242.31644.81410.8121
128FN1homozyg.0.35851.09150.21190.19444.43770.90904.29110.3743
133FN01.77301.5821-0.41900.47796.04231.40033.85020.3184
134FN1heterozyg.-0.65540.41830.00320.33523.69420.51984.35280.5541
135FN1heterozyg.2.82490.67381.17430.11765.98340.66414.33280.3804
136FN02.98050.78120.90140.12086.37540.69064.29620.2599
137FN04.50141.84022.27471.98526.59040.59764.36370.4882
138FN1heterozyg.2.94741.44491.65930.21446.34021.39655.05210.3268
139FN04.86070.79411.21520.42507.58530.76553.93980.3466
140FN1heterozyg.3.96240.31581.55930.35816.41410.69474.01100.4944
141FN1heterozyg.3.82900.75371.19730.42455.74110.85023.10940.3319
142FN03.03240.74081.38780.24975.66620.62764.02160.2558
143FN5homozyg.heterozyg.heterozyg.heterozyg.heterozyg.5.29830.76001.35910.29905.84890.79613.98850.3122
144FN05.66771.44582.36321.01295.05563.08921.75113.4425
145FN1heterozyg.3.58240.95701.78000.24656.40060.63304.59820.3749
146FN1heterozyg.5.26550.71422.20890.26238.16860.40935.11210.3720
147FN04.30290.26711.43710.17967.58950.23404.72370.1347
148FN1heterozyg.5.33330.89271.90710.32848.04070.63414.61440.2032
149FN1heterozyg.5.44012.17522.03321.05558.97711.95385.57021.0799
150FN1heterozyg.4.41930.82731.62570.25827.64620.80004.85260.5104
151FN1homozyg.3.06150.72181.50170.15415.72270.78204.16280.2797
152HDPE neskorá01.74811.12231.19720.30683.50440.93492.95350.2982
153FN1heterozyg.4.35851.14631.77120.48836.14530.85303.55790.4931
Potvrdiť
MZSR

Grant finančne podporený Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky MZSR 2018/40-LFUK-14

Podporovaná oblasť zo schváleného zoznamu na rok 2018: Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej / precíznej medicíny – 1. Včasná, rýchla a validná diagnostika - Produkty pre identifikáciu nových biomarkerov chorôb