Súhrnná informácia o projekte

Liečba preeklampsie spočíva v preventívnom prístupe a zvládnutí symptómov, preto skríning rizikových pacientok a včasná diagnostika rozvíjajúcej sa preeklampsie sú esenciálne pre zníženie rizika negatívneho dopadu ochorenia na matku a plod. Výrazne vyšší výskyt preeklampsie bol pozorovaný u žien po umelom oplodnení. Počas preeklampsie dochádza k zmenám expresie ERVW-1 a produkcie syncytínu-1, jedného z hlavných regulátorov procesov prebiehajúcich počas tvorby a diferenciácie trofoblastu. Abnormality trofoblastu sú typické charakteristiky preeklamptických placent. Cieľom projektu je charakterizácia genetickej variability ERVW-1, s cieľom nájsť súvislosť medzi genetickými variantmi a zmenami expresie tohto génu alebo typmi a komplikáciami preeklampsie u pacientok po prirodzenom i umelom oplodnení. Identifikácia takýchto DNA variantov by rozšírila a spresnila diagnostické možnosti preeklampsie. Zároveň by to prispelo k objasneniu úlohy syncytínu 1 počas tehotenstva a jeho významu pri rozvinutí patologických stavov placenty, ku ktorým preeklampsia patrí.

MZSR

Grant finančne podporený Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky MZSR 2018/40-LFUK-14

Podporovaná oblasť zo schváleného zoznamu na rok 2018: Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej / precíznej medicíny – 1. Včasná, rýchla a validná diagnostika - Produkty pre identifikáciu nových biomarkerov chorôb